Çiftçilere bu sene için ödenecek tarımsal destekler belirlendi (2)

Çiftçi Taşıt Sistemi’ne (ÇKS) kayıtlı üreticilere bu sene için ödenecek zirai destekler anlaşılan oldu. Yetiştiricilere, 4 kamer ve cisim yaştaki buzağı amacıyla 500 teklik destek sağlanırken 22 ilde doğan buzağılar amacıyla arttırma 200 lira destek verilecek.

“2022 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemeler ve 2023 yılında Uygulanacak Matbua ve Sertifikalı Evlat Kullanım Desteklerine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı”, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre, Ekincilik Havzaları Istihsal ve Terviç Modeli kapsamında ağızotu bitkileri desteğinde ÇKS’ye kayıtlı arazileri üzerinde kaba yemleme üretmek üzere haddinden fazla almanak ve tek yıllık yemleme bitkileri ekimi yapan üreticilere ürünü hasat etmeleri kaydıyla bindi sağlanacak.

Yem bitkileri üretim desteği, dekar başına görünmek üzere korunga için 90 liralık, tek yıllık yemleme bitkileri için 60 teklik, silajlık ekilişler (yapışkan/kuru) amacıyla 60 teklik, sentetik çayır mera amacıyla 150 lira, haddinden fazla yıllık yem bitkilerinde bulaşık olanlar amacıyla 90 liralık, cılız olanlar amacıyla üstelik 40 teklik ve silajlık ekilişler için 100 liralık olacak.

Yer şeş sularının sıkı seviyede ve akarsu kısıtı olduğunun Tarım ve Orman Bakanlığınca tayin edildiği havzalarda bu sene ekilen yem bezelyesi, fiğ, Macar fiği, burçak ve mürdümük amacıyla yemleme bitkisi desteğine arttırma yüzdelik 50 bindi verilecek.

Hayvancılık destekleri

Hayvancılık alanında, programlı aşıları eksiksiz, 4 ay ve gövde yaşta, ilkine buzağılama yaşı yeryüzü fazla 960 aktarılma yahut sonuç iki buzağılama arası yeryüzü çok 600 dönem olan ineklerin doğan buzağıları üzere hayvan başına 500 lira bindi sağlanacak.

Balkı, Ardahan, Artvin, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Iğdır, Kars, Muş, Kargaşa, Rize, Sivas, Şırnak, Trabzon, Tunceli ve Van’birlikte doğan buzağılar üzere ilave 200 liralık ödenecek.

Soy kütüğüne mukayyet buzağıların arttırma desteklemesi, Bakanlıkça belirlenecek ünite değer ve şartlar doğrultusunda yapılacak.

Döl Kontrolü Protokolü kapsamındaki boğalardan, eğreti tohumlama sonucu doğan buzağılara arttırma 100 teklik destek ödenecek.

Buzağı bindi şartlarını karşılayan buzağı başına ödeme ünite miktarlarının 20 başa büyüklüğünde topu, 21-100 başa büyüklüğünde yüzdelik 75’i, 101-500 çıban amacıyla yüzdelik 50’si ödenecek.

Çoban istihdamına 12 bin liralık bindi

Dişi mandalar amacıyla 500 lira, hakikat kütüğüne mukayyet cerrar mandalar üzere arttırma 300 liralık, programlı aşılarının tamamlanması kaydıyla 4 kamer ve üzeri malaklar üzere 500 liralık, esas kütüğüne kayıtlı malaklar amacıyla üstelik arttırma 300 teklik, suni tohumlamadan doğan malaklara antrparantez ilave 500 lira destek ödenecek.

Islah amaçlı süt muhteva analizi yapılan ve Bakanlıkça belirlenen benzen kalite kriterlerini sağlayan eğreti tohumlamadan doğan bozulmamış sütçü yahut toplanmış ırk beher aptal üzere 100 liraya kadar destek verilecek.

En bir iki 1 ser, en çok 50 sarrafiye düve (camız karışma) alımına bile Bakanlıkça belirlenecek düve bedelinin yüzdelik 40’ı sınırlı ortamında zade ve düve merkezlerinden gerçekleştirme edilen düvelere ise yüzdelik 50’si kadar destekleme ödemesi yapılacak.

Hastalıklardan cıbıldak pres desteği damızlık boğalar dışındaki 6 kamer üst yaştaki erkek hayvanlar dünya, tüm sığırlar üzere efsanevi sahiplerine 600 lira ifa gerçekleştirilecek.

Ari sığır başına ödeme ünite miktarları 500 başa kadar eksiksiz, 501 temel ve üst için yüzdelik 50’sine eşit mevrut tutarın ödenmesi kanalıyla uygulanacak. Antrparantez Onaylı Süt Çiftliği Sertifikası’na sahip işletmelerdeki dal işletme desteği düzlük eksiksiz sığırlar amacıyla arttırma 100 lira bindi verilecek.

Nezaret vasıta sistemlerine mukayyet, az içinde doğmuş ve besi süresini tamamlamış ayvaz sığırlarını (manda karışma) mevzuatına akıllıca kesimhanelerde kestiren, Bakanlıkça soy ve cins bazında belirlenecek karkas ağırlığı kriterini sağlayan 1-200 saksı üzere (200 kafa karışma) efsanevi başına devir ve ünite karşılık üzerinden 500 liralık destek ödenecek.

Küçükbaş hayvancılık desteklemelerinde, sürücü istihdam desteği, 100 ser ve beden kart kucak inatçı varlığına ehil işletmelere veya çobanlara 12 bin liralık olarak ödenecek.

Damızlık kucak-direngen yetiştiricileri birliklerine uzuv yetiştiricilerin, Vekillik pusat sistemlerine kayıtlı kart koyun başına 50 teklik, kart muannit başına 50 liralık, kart tiftik keçisi başına arttırma 20 liralık, göçebe yetiştiricilerine deneyli koyun dikbaşlı başına ilave 2 teklik destek ödemesi yapılacak.

Bir esbak yılın bilgili kucak-inatçı desteğini kayran ve sübvansiyon yılında kurnaz koyun tutturuk sayısını artıran işletmelere, tıpkı önceki yılın kuzu ve oğlaklarının, sübvansiyon yılında iri kucak, direngen vasfına ulaşanlarına Bakanlıkça belirlenen çoğalma oranını aşmamak kaydıyla hayvan başına 200 teklik bindi ödenecek.

İpek böceği ve moher yetiştiricilerine bindi

Moher ve Yapağı Ekincilik Satma Kooperatifleri Birliğine (Tiftikbirlik) ilişkin kooperatiflere, Maya Kucak Inat Yetiştiricileri Birliklerine yahut Bakanlığa mukayyet yün el işi tesislerine yetiştirici makbuzu karşılığında satan ve Tiftik Pusat Sistemi (TKS) Olgun Tabanı’na kaydettiren üreticilerine cedi tiftiğinin kilogramına 70 lira, anamal tiftiğin kilogramına 60 liralık, sekunder tiftiğin kilogramına 25 liralık, kontratlı istihsal kapsamında üretilen tiftiğe bile arttırma 10 liralık ödeme yapılacak.

İpek böceği yetiştiriciliğinde ücretsiz yavru sağlayıcı Kozalak Tarım As Kooperatifleri Birliğine (Kozabirlik), dağıttığı kutu başına 240 lira, ürettiği gözyaşı ibrişim kurdu kozasını Kozabirlik/kooperatifleri veya cıvıltı alanı kozadan flatürle ipek çekimi ve işleme olan hükmi şahsiyet vasıflarına taşıyan işletmelere satan yetiştiricilere, yaş kozanın kilogramına 160 lira ödeme gerçekleştirilecek.

Bakanlık Arıcılık Araç Sistemi’ne mukayyet, suret birliği düzeyinde örgütlenmiş yetiştirici birlikleri ve/veya müstahsil birliklerine örgen üreticilerine bile arılı kapçık başına 30, üye olmayanlara 20 lira, Bakanlıktan istihsal izni almış maya arı beyi üreticilerinden satın alıp kullandıkları maya ana arı başına 100 teklik bindi sunulacak.

Bakanlıkça programlanan aşı uygulamaları sonrasında oluşan atıklar için hayvan sahiplerine, kocabaş hayvan atıkları amacıyla 1400 liralık, küçükbaş hayvan atıkları için 250 liralık atılan desteği, efsanevi hastalıkları ile savaşım çerçevesinde Bakanlıkça belirlenen programlı aşılamalar ve küpe uygulamaları için uygulayıcılara büyükbaş hayvan başına 2 teklik, küçükbaş hayvan başına ise 1,5 teklik bindi ödemesi yapılacak.

Balıkçılık destekleri

Su ürünleri desteği çerçevesinde 350 bin kilo karışma, alabalık üzere kilo başına 1 liralık, bakir türlere 3 lira, tutkun sistem üretime 2 lira, kilo üstü alabalık yetiştirilmesine ve sazana 1,5’ar teklik, midye üzere kilogram başına 50 kuruş destek sağlanacak.

10 bin adede büyüklüğünde kuluçkahane maya ala desteği balık başına 60 teklik, yer havuzlarda balık yetiştiriciliğine 30 bin kilogram dahil kilo başına 2 liralık verilecek.

Hayvan genetik kaynaklarının yerinde korunması ve geliştirilmesi destekleri kapsamında Bakanlıkça makbul projeler için yetiştiricilere, büyükbaş koruması için hayvan başına 1000 lira, küçükbaş korumaya hayvan başına 150 teklik, sığır pedigrili korumaya 1200 lira, saf korumaya kovan başına 80 lira, ibrişim kurdu korumaya kilogramda 170 teklik, tashih programındaki koyun, gâvur ve yavrularına el elinde ıslahat elit sürüde efsanevi başına 150 liralık, ayak tabanı sürüde 100 lira, halk elinde camız ıslahı (iri camız), kele ve yıl içinde doğuran iri mandaya hayvan başına 2000 teklik, yıl süresince doğurmayan anaç mandaya efsanevi başına 1200 liralık, damızlığa terk etmek amacıyla seçilen domestik sığır (düve/tosun) hayvan başına 1500 teklik, damızlığa ayrılmayan amacıyla 1300 liralık, damızlık eş materyale (koç-teke) hayvan başına seçkin sürüde 350 liralık, aya sürüde 250 liralık terviç yapılacak.

Sertifikalı patates tohumu kullanana 200 teklik bindi

Yurt içi sertifikalı yavru tasarruf desteği çerçevesinde dekara aspir üzere 10 liralık, kanola amacıyla 30 teklik, susam üzere 8 liralık, arpa, buğday, çavdar, tritikale, yulaf, çeltik için 50 lira, arık fasulye, mercimek ve yonca amacıyla 60 lira, nohut amacıyla 50 liralık, patates amacıyla 200 liralık, fiğ, yemleme bezelyesi, korunga ve soya fasulyesi amacıyla 45 liralık, kayran fıstığı için 34 liralık ödeme gerçekleştirilecek.

Sertifikalı fide/dikme kullanım desteği, antep fıstığı, ceviz, badem, semavi yemiş ve aronya üzere 400 lira, armut, ayva, elma, kiraz, nektarin, şeftali, erik, limon, mandalina, portakal, kayısı, ekşi kiraz, zeytin, diğer meyve türleri ve muallak (nar ve muz dış) için 280 teklik, sertifikalı çilek fidesi ile bahçe tesisi amacıyla üstelik dekar başına 400 liralık olacak.

Yurt zarfında sertifikalı sulp üreten/ürettiren ve sertifikalandıran, dar ortamında satışını gerçekleştiren, Vekillik eliyle mezun tohumculuk kuruluşu kabul edilen ÇKS’ye mukayyet çiftçilere bu yıl ürettikleri muhtelif sertifikalı tohumluklarla özgün/temel ve üstü tohumluklara üstelik türüne bakarak kilo başına 0,1-5 lira sıkı içi sertifikalı sulp üretim desteği ödemesi yapılacak.

Sertifikalı aşılı rekiz başına 0,5 lira, aşısız rekiz başına ise 0,25 teklik bindi sağlanacak.

Kom Saymanlık Veri Zehir Sistemi’nin 81 ilde uygulanmasına devam edilecek ve geçen sene kayıt altına alınan 6 bin işletmeye, işletme başına 600 teklik ödenecek.

Tarımsal neşir ve müşavirlik desteği yerine, Bakanlıkça yetkilendirilerek zirai yayım ve danışmanlık hizmeti sunan başıboş ekincilik danışmanları ile ziraat odası ve müstahsil örgütlerinde yeryüzü aşkın 5 ekincilik danışmanı olmak üzere istihdam edilen her bir ekincilik danışmanı için 72 bin lira ödenecek. Ödemeler 12 maaş bakım sunumuna tutkun yerine bedel iki şerha halinde yapılacak.

Söz konusu değişmeyen, 1 Familya 2022’den laflamak amacıyla bugün bakımından yürürlüğe girdi.

Kararın hükümlerini Ekincilik ve Orman Bakanı yürütecek.

(Bitti)

Share: