Yargıdan İş Tevdi Eylemine Katıldığı Gerekçesiyle Ocak Hekimine Mukabele Kesintisi Cezasına İptal Kararı: Kesilen Tutar Faiziyle Birlikte Geri…

FEN: MERVE GÜVEN

Genel Keyif İş Sendikası’nın 2021’dahi Balıkesir’dahi aynı ocak hekimine iş salıverme eylemine katıldığı gerekçesiyle harcama ödeneğinin yarım ödenmesine alın açtığı davada mahkeme, hekimin göreve gelmeme nedeninin sendikal eyleme bindi niteliğinde olduğu üzere kabul edilebilir olduğuna değişmeyen verdi. Balıkesir 1. İdare Mahkemesi, söz konusu ödeneğin yasalı faiziyle birlikte sülale hekimine ödenmesine hükmetti. Umumi Sağlık İş Umumi Başkanı Çokluk Murat, “İş tevdi eylemleri dolayısıyla, disiplin cezası verilemeyeceği, esenlik emekçilerinin türe edişlerinden ‘haksız kesintiler’ yapılamayacağı, Genel Sağlık-İş tarafından idareye öğüt yerine gösterilmektedir” dedi.

Balıkesir’bile Aile Hekimliği Barışma ve Ifa Yönetmeliği’hangi karşı 30 Haziran 2021’bile düzenlenen hareket terk eylemine katılan ayrımsız sülale hekimine, ‘Aile Sağlığı Merkezi Masraf Ödeneği’ sakim ödendi. Umumi Afiyet İş Sendikası, bunun üzerine Balıkesir 1’inci İdare Mahkemesi’nde sorun açtı. Mahkeme, kesinti tutarının faiziyle birlikte karı hekimine ödenmesine hükmetti. Umumi Keyif İş Sendikası Umumi Başkanı Bahir Hedef, kararla ilişkin ZÜMRÜDÜANKA Vukuf Ajansı’na şu açıklamayı yaptı:

“EKSİK ÖDEMENİN YASALI FAİZİYLE BİRLİKTE KENDİSİNE ÖDENMESİNİ KÂM EDEN ÜYEMİZE, İDARECE HİÇBİR ŞEKİLDE YANIT VERİLMEMİŞ, ÜYEMİZİN TALEBİ ZIMNEN REDDEDİLMİŞTİR”

“30.06.2021 gün ve 31527 sayılı Resmi Gazete’bile, Cumhurbaşkanı’nın 4198 az kararı ile Eş Hekimliği Antant ve Ödeme Yönetmeliği yayımlanmıştır. Bahis Konusu talimatname içeriğinde, ‘Sülale hekimliğinde görev düzlük afiyet çalışanlarının aleyhine tensikat bulunması, himmet şartlarının ağırlaştırılması, tağyir işlemlerinin kolaylaştırılması, iş yükünün artmasına değer ödemelerin azalması, iş güvencesinin ortadan kalkması, eş hekimliğinin işleyiş ve özüne engel verilmesi’ nedenleriyle sendikamız bile dahil olmak amacıyla, ayrı cinsten sendika, basar, topluluk ve gayrı keyif iz örgütleri, kuma benzeri karar alarak, 16.08.2021 ve 27.08.2021 tarihlerinde ‘1 günlük hareket bırakılmasına’ karar verilmiştir. Balıkesir’bile aynı ASM’da görev yapmakta olan sendikamız üyesi ocak hekimi, 16.08.2021 ve 27.08.2021 tarihlerinde ‘hisse senedi salıverme eylemlerine’ katılma gösterilmiştir. Sülale hekiminin, aksiyon terk eylemlerine iştirak göstermesi sonucunda ‘2021 Ağustos ayı üzere 08.09.2021 günü yapılan Familya Sağlığı Merkezi Harcama Ödeneği’ eksik ödenmiştir. Nakıs ödemenin kanuncu faiziyle alay malay kendisine ödenmesini murat eden üyemize, idarece tek şekilde yanıt verilmemiş, üyemizin talebi zımnen reddedilmiştir.

“KESİNTİ YAPILAN ÖDENEĞİN YASAL FAİZİ İLE BİRLİKTE DAVALI İDARECE DAVACIYA ÖDENMESİ GEREKMEKTEDİR”

Sendikamız Genel Esenlik-İş’e türel bindi üzere başvuran üyemize, derhal hukuki bindi mevdu, Sendikamız Hususiyet Müşavirliği’nce Balıkesir 1. İdare Mahkemesi’nde iptal ve tamlık egemenlik davası açılarak, ‘Başvurunun, hile aracılığıyla zımnen reddedilmesine dair yönetsel işlemin iptaline, kusurlu ödenen Sülale Sağlığı Merkezi Harcama Ödeneği’nin, hak ediş tarihinden itibaren işleyecek kanuni faiziyle alay malay üyemize ödenmesine değişmeyen verilmesi’ murat edilmiştir. Anlık sonucunda, Balıkesir 1. İdare Mahkemesi tarafından; ‘Bu durumda, davacının sendikaların çıkışlı kurullarınca alınan karara uyarak, Ev Hekimliği Yönetmeliği’ndeki tebeddülat zımnında planlı gelişim tevdi eylemine katılmasından muhit görevinin başında bulunmadığı anlaşılmış olup, sendikal eyleme destek niteliğinde olan göreve gelmeme eyleminin birlikte akseptans edilebilir benzeri mazeretle işlendiği sonucuna varıldığından, davacının 2021 Ağustos ayı üzere 08.09.2021 haset yapılan Ocak Sağlığı Merkezi Masraf Ödeneğinin … TL (kemiksiz) muallel yatırılması dolayısıyla az ödenen kemiksiz … TL’nin, kanuncu faiziyle birlikte namına ödenmesine ilişik başvurusuna yanıt verilmeyerek zımnen reddedilmesine ilişik dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır. Öte yandan, Anayasa’nın 125’inci Maddesi’nin akıbet fıkrası uyarınca, hukuka aykırılığı saptanan sav konusu muamele neticesinde, davacının mahrum kaldığı kemiksiz … TL Sülale Sağlığı Merkezi Harcama Ödeneğinin yetersizlik yapılan 08.09.2021 tarihten itibaren işletilecek yasal faizi ile gelişigüzel müddeialeyh idarece davacıya ödenmesi gerekmektedir’ gerekçesiyle davanın kabulüne, ülkü konusu saklayarak ret yönetimsel işleminin iptaline, nahak ve hukuka çapraz ASM Harcama Ödeneği ara tutarının, hak ediş tarihinden işleyecek yasal faizi ile gelişigüzel üyemize ödenmesine karar verilmiştir.”

Kararı değerlendiren Umumi Afiyet-İş Sendikası Genel Başkanı Dr. Yoğunluk Gaye, şunları ifade etti:

“İŞ BIRAKMA EYLEMLERİ NEDENİYLE, DİSİPLİN CEZASI VERİLEMEYECEĞİ, SAĞLIK EMEKÇİLERİNİN TÜRE EDİŞLERİNDEN ‘HAKSIZ KESİNTİLER’ YAPILAMAYACAĞI İDAREYE DERS ADINA GÖSTERİLMEKTEDİR”

“Sağlık emekçileri, emeklerinin karşılığını alamazken, bu nedenle, aksiyon bırakma eylemleri yapılıp, emeklerinin karşılığını alabilmek adına savaş verirken, hukuka aykırılıkları dile getirirken, başka yandan dahi haksız yönetimsel işlemlere, düzen bağı cezalarına maruz bırakılmakta, afiyet emekçilerinin adalet edişlerinden nahak kesintiler yapılmaktadır. İş bırakma eylemleri nedeniyle afiyet emekçilerine sunulan sıkı cezaları birer birer fesih ettirilmekte, yapılan nahak kesintiler, Genel Keyif-İş’in girişimleri ile afiyet emekçilerine iade edilmektedir. İdareler, her ne kadar anlamamakta ısrar etmekte ise üstelik iş terk eylemleri zımnında, disiplin cezası verilemeyeceği, aksiyon bırakma eylemleri dolayısıyla, keyif emekçilerinin hak edişlerinden ‘nahak kesintiler’ yapılamayacağı, Umumi Keyif-İş eliyle, idareye ibret adına gösterilmektedir. Harbi gelişim salıverme eylemlerimiz karşısında sıkı cezaları verilmeye ve nahak yere kesintiler yapılmaya devam ettiği sürece, hukuka karşıt debi fail idareler, karşılarında baştan sona Genel Sağlık-İş’i bulacaklardır. Genel Esenlik-İş, üyelerinin, idarenin hukuka marjinal idari işlemleri altında ezilmesine katiyen müsaade vermeyecektir.”

Share: